Contact  |  Wie zijn wij?  |  Privacy verklaring  |  Voorwaarden  |  Betaling  |  Sitemap

nl  |  fr  |  en

Voorwaarden

Aansprakelijkheid en behandeling van eventuele klachten
Wij doen onze uiterste best om uw bestelde produkt conform uw verlangen te realiseren. Opmerkingen dienen uiterlijk binnen twee weken na levering aangetekend te worden kenbaar gemaakt aan Picturebook.be (zie contact). Wanneer de klacht gegrond wordt verklaard kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op het opnieuw uitvoeren van de opdracht of bij ontstentenis hiervan (bvb. om reden van het feit dat de files niet meer ter beschikking zouden zijn) verstrekking van een gelijkwaardig product. Picturebook.be kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of het verlies van de bestanden. De geleverde kwaliteit staat uiteraard in verhouding tot de kwaliteit van het aangeleverde beeldmateriaal. De aansprakelijkheid van Picturebook.be blijft dan ook beperkt tot verwijtbare fabricagefouten.

Levertijd
De bestelde producten worden gemiddeld binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling gerealiseerd op onze machines. Vertragingen in de levertijd kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot annulering van de opdracht.      

Bestellingen
Opdrachten worden alleen volgens onderstaande voorwaarden aangenomen en verwerkt. De opdrachtgever stemt met onderstaande voorwaarden integraal in door het gebruik van de Picturebook.be software.

Auteursrecht/Intellectueel Eigendom
De opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de inhoud van zijn geuploade te drukken files en behoudt het auteursrecht van door hem gemaakte illustraties/foto's/teksten welke in de geuploade files zijn terug te vinden. Picturebook.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever verstrekte bestanden. Wij wijzen u er op dat het niet is toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken te verveelvoudigen, of deze te bewerken. Indien wij zouden vaststellen dat het aangeboden materiaal door de opdrachtgever niet voldoet aan de desbetreffende regelgevingen (bv. Wetboek van Strafrecht of de Auteurswet), zullen wij hiervan aangifte doen bij de desbetreffende overheidsinstanties.
test

Website by Webatvantage